കുഞ്ഞന്ന പറഞ്ഞത്!

Monday, October 02, 2006

കുഞ്ഞന്ന പറഞ്ഞത്!

കുഞ്ഞന്ന ഇതേ വരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല! പക്ഷേങ്ക് താമസിയാതെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും മാളോരെ!

എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും പറേപ്പിക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാ ഇറേത്തിരുന്നു മുറുക്ക്വാണു കേട്ടോ ഇപ്പം! അതോ മുറുമുറുക്ക്വാണോ?

ആ!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home